دفاع جنایی وکیل سوئیس قانون کیفری بازل زوریخ برن, های زوگ وکیل قربانی روند جنایی

در مورد جدی جرائم کانتون مدرسه فراهم می کند متهمان با یک مدافع که طول می کشد به خاطر منافع شخص متهم است. همه کیفری وکیل شرکت حقوقی مشاوره حقوقی تریاس فرض های مختلف در استان مقام دفاع است و می تواند درخواست شده توسط شما در صورت دستگیری به عنوان یک مدافع. همچنین در مورد کمتر جدی جرائم آن است که اغلب توصیه به ترک در این تحقیق در مجموعه مقالات قبل از دادگاه یک وکیل برای دفاع از. همچنین برای چنین مواردی قانون جنایی تیم حقوقی از ثلاثی در دسترس خواهد بود برای شما اغلب راه را برای