دو ملیت است. (قانون مهاجرت) — درخواست-یک-وکیل

خانمها و آقایان چند هفته پیش پسر ما متولد شد. من خودم هستم پدر (ملی آلمان) مادر است, ما هر دو در آلمان است. سوالات زیر.)) کودک علاوه بر, خودکار, ملیت قصیده پاسخ از وکیل واجد شرایط (*** با توجه به الزامات قانونی فرزند شما, پس از آن تنها دارای یک, پدر و مادر و نه در روسیه متولد شده است به طور خودکار یک شهروند روسیه است. آن است که روسیه ملیت می تواند بدون مشکل همسر خود را, شما می توانید بپرسید در مناسب, نمایندگی در خارج از کشور — کنسولگری در فرانکفورت. یک نرم افزار. اگر شما