رشته کوه های آلپ تعقیب

ضوابط و شرایط کسب و کار در روسیه در حال گرفتن بهتر و بهتر. این وضعیت در سازمان امور مالیاتی قابل توجهی بهبود یافته: کسب و کار مردم در حال حاضر از دست دادن زمان کمتر برای تشریفات گمرکی گزارش الکترونیکی سیستم شده اند قابل فهم تر و اقتباس شده است. به صورت بسیار حرفه ای واجد شرایط درخواست برای اجازه کار ساده شده است تعداد زیادی از گواهی های پزشکی دیگر مورد نیاز است. با تشکر از اتحادیه گمرکی ایجاد علاقه کارآفرین به شرکت و ثبت نام در قزاقستان به سرعت در حال افزایش است. آمار نشان می دهد