زمان نمونه: چرا به آن وجود داشته باشد. قانون کار در سال

قرارداد کار امضا شده است و منتظر کار های روزمره با تمام چالش های خود را به شما به عنوان به خوبی به عنوان»بدنام»دوره آزمایشی. به خصوص اگر می آید برای اطلاع از ختم جهش یافته است, شبح, این بار به وحشتناک است. اما اهمیت خود را بسیار گسترده تر است. دوره آزمایشی فاز جهت است که باید در آینده به هر دو کارفرما و کارمند و هر دو طرف نیز استفاده می شود. در زیر راهنمای شما در پیدا کردن اطلاعات در مورد اینکه آیا این دوره وابسته به التزام همیشه باید در کار پیمان آنچه در آن مانند