سازماندهی مجدد تعریف

ثابت شده است که در مورد دو صد»کارشناسان از علم و عمل است. و عبارات آنلاین به صورت رایگان. اصلی: مدیریت تغییر بخشی از زمینه های سازمانی طراحی شده است. مدت: اصلاح یک موجود ساختار سازمانی. دلایل برای سازماندهی مجدد از جمله تغییرات در محیط و یا در برنامه تولید یک شرکت پرسنل تغییرات با توجه به ورود یا خروج از فرم (مهم) بازیگران (سازمان آگهی پرسنل). مراحل فرایند سازماندهی مجدد: شناسایی سازمانی مشکل و مسئله مناسب سازمان از کار موضوع مناسب طراحی سازمانی فرایند طراحی بررسی وضعیت فعلی تولید و ارزیابی سازمانی جایگزین با پس از آن ایجاد آینده