سیستمهای مبارزه با غرق شدن

بنابر این دوران به پایان می رسد-رسانه پیشگام در کار است. لوزان — سوئیس شرکت پوشاک سیستمهای زرد نهنگ در آرم. یک دادگاه باز شده در پنجشنبه ورشکستگی شرکت های نساجی. اولین فروشگاه در حال حاضر بسته و چهل و کارکنان را از دست خواهد داد در سوئیس ، یوردرف — تعداد ورشکستگی شرکت افزایش یافته است در ماه آوریل به بیست و پنج درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. یک افزایش قوی است که عمدتا در. یوردرف — سوئیس شرکت ورشکستگی روش باز شده است در سه ماهه اول سال است. این مربوط به افزایش دو درصد