شغل — پست های خالی شغلی — پست های خالی شغلی حرفه ای

وظایف خود را: هدف گرا خرید وسایل نقلیه مورد استفاده در کشور و خارج از کشور مشخصات خود را: علاوه بر تکمیل شده کارآموزی در بخش خودرو شما تجربه در خرید و استفاده از اتومبیل. وظایف خود را در: آموزش در برنامه های مهندسی صنایع و محصولات هوشمند راه حل در زبان آلمانی و انگلیسی تمرکز پژوهشی در زمینه مهندسی هوشمند. وظایف خود را: دولت از شرکت های خاص محتوای شما این است: شما را به یک فکر باز و دوستانه و اجرای شخصیت قوی و مانند کار با مردم است شما باید. وظایف خود را: مستقل اجرای دیجیتالی پروژه