شکایت, نمونه, رایگان نمونه, حروف, خواندن, نوشتن, نرخ

از نمونه تاریخ به نمونه تاریخ من با حضور در بالا ذکر شد ، اما متاسفانه این دوره من. من از این دیدگاه که وعده نمی مطابقت با واقعیت من بود البته پس از من نا امید شده بود با دوره ناراضی است. من باید در مورد شکایت تعطیلات فاجعه بار است. کارکنان خود را نشان داده اند من بزرگ امیدوار کننده, عکس از هتل ها. من باور دارم که وعده با واقعیت باید مطابقت. الگوی به تاریخ ما رزرو سفر بسته تذهیب-تعداد افراد. در زمان رزرو سفر ما در الگوی الگوی زمین الگوی-به-تاریخ-تاریخ به ما وعده یک اتاق هتل