شکایت: چگونه برای نوشتن یک شکایت است

شکایت یک ادعا توسط مشتریان می توانند به کارگردانی فروشنده و یا صادرات خدمات. می توان آن را به عنوان مثال لیستی از نقص محصول خریداری شده شکایت از سفر خطا در فاکتور ، محتوای شکایت است که معمولا ساخته شده از دو پاراگراف است. در ابتدا شما باید توضیح دلیل به عنوان مثال کالاهای خریداری شده, آثار ضعیف یا شکسته است. پاراگراف دوم این است که درخواست برای پاسخ ارز یا تعمیر کالا -اجرای خدمات ، در اکثر موارد این بند به پایان می رسد با این جمله که این موضوع بسیار فوری و مهم و مخاطب موظف به