طلاق: دنباله مدت ،

برای دادگاه طلاق روند روزمره — برای درگیر همسران است و نه کمتر. در اجرا تا به پاسخ برخی از سوالات: چگونه طلاق خواهد شد. چگونه در آن است. وجود دارد, طلاق با یک وکیل. برای آغاز هر طلاق همسران خود را مطابق با, به طور معمول به تفکیک سال. حداقل دوازده ماه شریک سابق در حال حاضر جدا درخواست طلاق به دادگاه می توانند به. چرا که در, طلاق, قانون, اختلال اصل زیر اعمال می شود: یک ازدواج ممکن است طلاق گرفته, اگر این شکست با احتمال بالا با ناشدنی است. معتقد است تنها یک همسر برای طلاق, در