عجز از پرداخت دیون — عجز از پرداخت دیون شرکت

اطلاعات بیشتر در عجز از پرداخت دیون توصیف عدم توانایی یک شرکت برای پاسخگویی به علت عدم استفاده از پرداخت آن بدهی های برجسته. با مفاهیم ورشکستگی و یا ورشکستگی این بیماری نیز توضیح داده شده است. صورت عجز از پرداخت دیون از یک شرکت دیگر وجود دارد به عنوان به زودی به عنوان بدهکار نتواند خود را برای دیدار با تعهدات پرداخت. صورت عجز از پرداخت دیون و یا قریب الوقوع ورشکستگی و همچنین به عنوان یک بیش از بدهی دلیلی برای باز کردن عجز از پرداخت دیون رسیدگی است. هر دو اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی اعمال