عمل اهدای نمونه — قرارداد کمک مالی الگوی

مبلغ قرارداد است و از نظر قانونی نیز اعطای قرارداد یکی از) مورد نیاز است اگر هدیه (به عنوان مثال یک موتور خودرو) در حال حاضر شده است دست به هبه. اگر ملک است که با توجه به دور نیاز به مبلغ قرارداد است که همیشه از یک دفتر اسناد رسمی سند (§). اغلب هدایای اهدا خواهد شد به عنوان یک اصطلاح پیشبرد میراث در انتظار میراث و این هم باید از نظر قانونی امن. وجود دارد برخی از گزینه های که برای یک قرارداد کمک مالی می تواند باطل شود. اگر کمک کننده است فقیر پس از اعدام این