فرایند در ترکیه: ü وکیل در دادگاه

«جهانی’ ü در آلمان اما در حال حاضر او وکیل است در کشور ترکیه که در دادگاه. به اتهام ‘توهین به قوه قضائیه»تهدید او را با یک حکم زندان است. مدافعان تا زمانی که به تازگی در ترکیه زندانیان جهان’ ü دو سال در زندان گزارش می گوید. به اتهام توهین به قوه قضاییه مانند»گزارش شده است. دسامبر در مصاحبه ای با در حال حاضر مجموعه ای از روزنامه ‘Öü ü’ در میان چیزهای دیگر اعلام کرد که ترکیه قضائیه رنگی, ‘طول’ صحبت ‘با صدای’. این روش به با توجه به کیفرخواست پس از شکایت از دولت رئیس جمهور رجب