قانونی متوجه دوره با توجه به §, مدنی

دوره اطلاع ممکن است در نتیجه از موافقت نامه های قراردادی و یا از قانون که در آن قانونی متوجه دوره تنها زمانی که دخالت عدم وجود یک توافق قراردادی بین طرفین به رابطه اشتغال است. برای حمایت از گروه های خاص از کارگران است اما تعدادی از قانونی, قوانین و روش های قراردادی موافقت نامه. توافق کرده اند که کارفرما و کارمند به اعتبار یک دوره خاص از اطلاع آنها می تواند به صورت تک و یا به طور کلی توافق شده است. پایه و اساس قانونی برای یک قراردادی اطلاع از ختم دوره ممکن است نتیجه می شود: