قرارداد اجاره — زندگی-اتاق — الگوهای قالب و

با اجاره صاحب خانه موظف است اجازه می دهد تا مستاجر را به استفاده از اموال مورد اجاره در طول مدت اجاره با توجه به §. همه افرادی که حرکت به آپارتمان باید به عنوان یک مستاجر. بعلاوه اجاره تمام مستاجران و صاحبخانه باید امضا شود. اجاره ملک باید به عنوان دقیق که ممکن است توضیح داده شده است. توافق نامه اجاره نامه باید شامل داده ها برای آپارتمان های چنین به عنوان مثال آدرس دقیق مساحت ساختمان تعداد اتاق و کلید مربوطه. بعلاوه مسکونی اجاره نامه باید حاوی آدرس فعلی و برخی اطلاعات شخصی از احزاب است. قرارداد باید