مالکیت

بخشی از اموال خاص اموال نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد برای مقاصد مسکونی اتاق از یک ساختمان در ارتباط با مالکیت مشترک به اشتراک گذاری از جامعه اموال متعلق به آن است و در §. از مالکیت مشترک عمل می کنند و تنظیم شده توسط قانون است. در مقایسه با مالکیت خانه, آن را در مورد اتاق که نه خدمت برای مقاصد مسکونی. یکی غیر فضاهای مسکونی هستند, برای مثال, کسب و کار, عمل, اتاق کار یا زیرزمین فروشگاه فضا و اغلب گاراژ. غیر فضاهای مسکونی هستند اغلب به سادگی به عنوان مفهوم فضای تجاری است. یک مورد خاص