مجازات اداری — روسیه فروم — اصلی

در اینجا شما را پیدا خواهد کرد اطلاعات خودی در مورد متوسط یا دراز مدت اقامت در روسیه کمک به شما به استاد زندگی در روسیه است. شما زندگی می کنند (هنوز) در روسیه است. سپس این می تواند یک زیر انجمن برای شما به خصوص جالب پس شما از تجربه ما بهره مند شوند. پس از دوازده سال من اولین پنالتی در روسیه اجازه داده شد کیلومتر در ثانیه بود اما در وحشتناک عجله و اندازهگيری شد با متر ثانیه. آیا هر کسی می دانم که دوباره حذف شده است. شما می توانید از دست دادن دو مجازات های