مجموعه بدهی دادگاه نمایندگی در روسیه

وکلای ما می تواند به شما کمک کند اختلاف در روسیه به حل و فصل در خارج از دادگاه و یا کمک به شما برای منافع خود را قبل از, دادگاه. ما مداخله و مجموعه بدهی خدمات کمک می کند تا شما در میانجیگری اختلافات و برجسته ادعا می کند در روسیه است. شما همچنین بهره مندی از قدرت ما-از-نمایندگی دادگاه و اجرای احکام دادگاه. کسب و کار به حفظ روابط و توزیع با هزینه اضافی روسیه قانون این امکان برای رسیدن به حل و فصل اختلافات در زمینه روند ادعا (دادگاه روش). اطلاعات مرکز, اقتصاد, بازرگانی, بخش, آلمانی-روسی اتاق