مجوز تفنگ

سلاح های مجوز نامیده می شود در سلاح قانون در آلمان مجوز برای حمل برخی از سلاح گرم است. در اتریش, این گذرنامه از سلاح. او به طور مشخص از در اختیار داشتن سلاح کارت. در معنای, سلاح (سلاح عمل) است حمل سلاح که حمل بر دوره واقعی خشونت در مورد آن خارج از آپارتمان خود کسب و کار خود و یا خود را صلح آمیز اموال. این اجازه به کار داده شده است فقط در موارد استثنایی. یک شرط لازم است که متقاضی بیشتر از عموم مردم در معرض خطر و از سوی دیگر یک تفنگ شات مناسب برای