محاسبه نفقه (حمایت از کودکان)

در مورد (کارگران و کارگران و کارکنان و کارمندان دولت برای کارمندان دولت) است که ماهانه درآمد پس از کسر مالیات و بیمه های اجتماعی سهم. و. حقوق ماهانه (تعطیلات کریسمس و پرداخت) تقسیم شده است به دوازده ماه است. در مورد خود اشتغالی در سال مالی گذشته تولید شده سود خالص است یک عامل تعیین کننده است. در مورد بزرگتر نوسانات درآمد متوسط از سه کسب و کار استفاده می شود سال است. در مورد بیکاری بیکاری نشان دهنده پایه های مالیاتی است بیکار که فرد بیکار دریافت کمک هزینه خانواده اگر او منجر به تعمیر و نگهداری از