مدارک سفر

اطلاعات رسمی در اسناد سفر شما می توانید تنها در کنسولگری این کشور که در آن شما در حال پرواز است شرکت هواپیمایی حق قبل از مسافران با اشتباه اتصال اسناد و مدارک به پرواز اجازه مسافران بلیط های هواپیمایی به طور مستقل از طریق تلفن در اینترنت-صفحه (عمومی شرکت سهامی) و یا در دیگر اینترنت-صفحات کتاب خود را وارد کنید اطلاعات گذرنامه به درستی. در غیر این صورت شما ممکن است تجربه مشکلات هر دو در ورود و در کنترل گذرنامه در فرودگاه از ورود این وظیفه از مسافران تعریف شده است در هوانوردی فدرال قوانین: هوای کلی قوانین