مدیریت دارایی

مدیریت دارایی (همچنین به زبان انگلیسی مدیریت دارایی) خدمات مالی که در معاملات با مدیریت ابزارهای مالی سرمایه گذاری دارایی. دارایی مدیر دیدار همچنین تصمیمات سرمایه گذاری برای مشتریان خود. این واژه در آلمان هیچ حمایت قانونی و همچنین استفاده غیر قابل تنظیم ارائه دهندگان خدمات مالی. نظارت بانکی حقوقی نام خدمات مالی و مدیریت نمونه کارها (§. در مقابل مالی یا سرمایه گذاری مشاوره داده خواهد شد و در مدیریت دارایی-فقط مشاوره سرمایه گذاری (مشاوره) اما در تصمیمات سرمایه گذاری به طور مستقل و یا با مدیریت دارایی ها ساخته شده است. تمرکز این زمینه کسب و کار مدیریت