مسکن اجتماعی — آپارتمان-در حال حاضر

برای, مسکن اجتماعی سهام به اصطلاح هزینه اجاره قانون است صاحبخانه می تواند افزایش در هزینه اجاره تنها در نوشتن این بیانیه باید یک محاسبه و توضیح از اجاره بها را افزایش می دهد. در موارد شک و مستاجر ممکن است به دلیل مقدار مجاز هزینه اجاره به محلی مقامات. در حال اجرا هزینه های, کاهش هزینه های, اجاره, مستاجر حق دارد به مناسب کاهش اجاره. قادر به دریافت مسکن اجتماعی, اجاره باید تقاضای خود را به فرد مورد نظر اجازه اقامت با صالح بدن از شهرداری و یا دولت منطقه. اقامت حق تعیین مقدار کل درآمد از بودجه خانواده