مقدار بدهی برای ممنوعیت سفر به خارج از کشور

توجه میزان بدهی است که توسط قانون تنظیم می شود (قانون»در اجرای مجموعه مقالات»از -) و پس از. اکتبر سال از مرز نصب شده است در زیر مقدار: این به این معنی که به عنوان مثال تنها در مورد اگر شما یک بدهی در وام و یا وام های چند بدهی به اشخاص دیگر برای مالیات و غیره. بیشتر به عنوان یک سی یورو — شما نمی توانید آن منتشر می شود و اگر بدهی کمتر از سی و هیچ بدهی در اولین نقطه وجود دارد هیچ مشکلی در خروج خارج از کشور فدراسیون روسیه است. در جزئیات دلایل که