میراث

جانشینی فیزیکی میراث اهدای یک دارایی خاص از مزایای زیر خواهد یا ارث قرارداد بدون استفاده می شود با میراث موصی له (موصی له) به عنوان یک میراث است. به موصی له بدست ملک در سوال نه به طور مستقیم با مرگ مورث است. او دست تنها یک ادعا علیه با میراث به ورثه است. قانونی مفاد میراث یافت می شود در قانون آلمان در §§. میراث متشکل مطابق با § در اعطای یک مزیت مالی توسط عهد بدون ذینفع به عنوان وارث. یک موضوع از یک میراث می تواند کمک مالی از هر دارایی مانند انتقال مالکیت از چیزهای