نامه ای از شکایت الگوهای: دوستانه اما موثر

مشکل این است که قطعات یدکی تحویل داده شد دیر یا این که مهمانان خود شده اند بد میزبان را در نقطه ای ساکت و انسانی است که آیا مفید است چیز دیگری است. بنابراین شما بپرسید: در نظر بگیرید بنابراین دقیقا آنچه آنها می خواهند برای رسیدن به خود را با نامه ای از شکایت قبل از شما نشستن در کامپیوتر شما و منفجر کردن بخار. این است تنها زمانی که شما باید پاسخ, این سوال, شما می دانید, با چه هدف و با چه چیزی شما را در نامه خود از شکایت. بسته به نوع شکایت خود را