نفقه — ادعا محاسبه برای پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری»تعمیر و نگهداری

در آلمان کودکان از هم جدا شده یا طلاق والدین به طور منظم هزینه ها برای زندگی خواهد بود که به عنوان نفقه. در علاوه بر این به عملکرد تعمیر و نگهداری کودک است که وظیفه نفقه همسر (سابق) به استطاعت پدر و مادر یا سایر اعضای خانواده تحت شرایط خاصی به عنوان به خوبی. در این پست وبلاگ شما همه چیز را یاد بگیرند وجود دارد که در مورد موضوع نفقه و لینک های بیشتر به موضوع این قانون در تعمیر و نگهداری. امروز در زبان کلمه نفقه اشاره عمدتا تنها در پول نگهداری در رابطه با فرزندان و