نمایندگی, تلفظ معنی, تعریف مترادف

آسان به مرجع و نوشتن صحیح — با پیش فرض دیکشنری برای متوسطه. با راهنمایی برای جستجوی کار حرفه ای فرمول کمک می کند تا به ابتکار و برنامه های کاربردی آنلاین. صد کلمه را فراموش نکنید خیلی زیبا این عشق گردد عنوان در کانون توجه است. دیجیتال ‘فرهنگ لغت’ نصب خواهد شد به عنوان یک برنامه بر روی کامپیوتر می توان برای جستجو به طور مستقیم در هنگام نوشتن. آنلاین شما فراهم می کند با اطلاعات جامع در املا و دستور زبان و معنی کلمه. این لغت نشان می دهد که استفاده مناسب و همچنین تلفظ و منشاء کلمه