هزینه

پردازش برنامه های کاربردی می تواند چند هفته لطفا درخواست خود را در اوایل این انتقال ممکن است تنها اگر بانک تایید اطلاعات به روز و درست باشد اسکن تمام مدارک مورد نیاز و ارسال آنها را به عنوان یک فایل در قالب به مطالعه تایید (فرم تماس با ما — نوع:حساب.). برای رسیدن به این اتحادیه دانشجویی هزینه مسترد لطفا درخواست به طور مستقیم در Ö. این نرم افزار امکان پذیر است اگر بازپرداخت امر اساسی و اگر شما پرداخت می شود و این اتحادیه دانشجویی هزینه دو بار به اشتباه در دانشگاه وین هدایت خواهد شد تنها یک