هزینه (حق)

تحت یک بار (بسته به منطقه از قانون و مقررات عمل احضاریه نیز استناد در رم باستان) از تاریخ در قانون, دعوت به شخصی به نظر می رسد قبل از عمومی بدن (قدرت یا دادگاه). در زمینه دادگاه اتهامات است با اشاره به تغییر در یک تاریخ دیگر از حمل به بلند کردن بار به عنوان تخلیه. اصطلاح حکم اساسا تنها برای احضاریه به درستی (به اجبار در ایجاد, اجرا) تعهد قانونی به نظر می رسد. یکی از مقامات یا دادگاه می تواند تصمیم بگیرد تنها با توجه به اسناد و مدارک (به عنوان مثال اداری به تصویب رسید و