هزینه های وکیل

اساسا وکلا قرار است به نظر می رسد به عنوان ارگان دولت از عدالت در میان خود در این حس با بالاترین کیفیت ممکن در نمایندگی قانونی از طرفین دعوا در یک کیفیت و قیمت در رقابت با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف به حداقل متحمل هزینه وکیل توسط قانون است. تنها بالاتر از این حداقل هزینه مورد قبول قانونگذار نیز یک رقابت قیمت. انحراف توافقات به عنوان مثال با توجه به زمان صرف شده در حال مباح و همچنین مرسوم در بازار, اما ممکن است منجر به یک از حداقل قانونی هزینه. خارج از دادگاه فعالیت های