هیچ میراث و بدون عهد قانون ارث امروز

میراث است نه در رهبری جانشینی است تفاوت اساسی بین یک میراث و یک وارث برای جانشینی است میراث رسمی وکیل و ارائه با تمام حقوق و تعهدات در قدم به قدم از مرحوم. به موصی له, اما, در نظر گرفته شده است با برخی از چیزهایی که به آن اشاره شده در میراث. او تنها فرض بر این است که اگر ملک وقف به بارهای یک میراث است که بخش مهمی از خود و مستغلات می تواند به برنامه ریزی است. مختلف وجود دارد انگیزه برای تعیین یک میراث شما می خواهید به دوست دختر خود را ترک معشوق