واحد استاندارد

در مورد درآمد به دست آمده در آلمان, هنری, ورزشی, هنری, سرگرمی و یا مشابه عملکرد از جمله درآمد حاصل از خدمات دیگر مرتبط با خدمات بدون در نظر گرفتن آنها به درآمد تعلق گیرد (§ چهل و نه بند یک و شماره دو و چهار و) مگر اینکه از آن است که درآمد حاصل از اشتغال پاراگراف یک جمله, یک, شماره یک, در حال حاضر موضوع را به کسر مالیات از حقوق و دستمزد به موجب § سی و هشت در مورد درآمد حاصل از داخلی بهره برداری از اجرای برنامه در مفهوم شماره یک (§ چهل و نه