وکیل

متقاضیان رد خواهد شد با توجه به جنسيت و مذهب خود و یا هویت جنسی است که تبعیض در نقض. ما به اخبار و خودکار فرآیندهای تصمیم گیری بر زندگی روزمره است. اما چهل و هشت نفر از اروپایی ها نمی دانم چه یک الگوریتم است. حقوقی تکنولوژی و تغییر در وکیل کار — سخنرانی توسط در. در هامبورگ ثبت اختراع-دیدار در هامبورگ اتاق بازرگانی: یک مطالعه تجربی نشان می دهد که شرکتهای کوچک و متوسط آماده را به در راه, اما وجود دارد مقدار زیادی از عدم قطعیت در مدیریت و کارکنان. آن است که در حال حاضر وظیفه