وکیل از زمان وکلا وکیل

تحت یک زمان سرباز و یا یک سرباز در زمان است که در ارتش یک سرباز که به طور داوطلبانه متعهد برای یک دوره معینی از زمان به عنوان یک فعال سرباز. این تعهد است اما تنها پس از خدمت نظامی و به اصطلاح داوطلبانه اضافی سربازی. اساسی نه ماه طول می کشد در ارتباط با داوطلبانه اضافی خدمت سربازی از تعهد به عنوان یک سرباز برای مدت بیست و سه سال. متعاقبا سرباز متعهد می تواند به عنوان یک سرباز برای معمولا دو چهار شش هشت دوازده پنج ده یا بیست سال به طور داوطلبانه برای همیشه با این