وکیل برای ترافیک قانون — وکیل متخصص وکیل

تعداد گواهی وکلای متخصص در آلمان در حال افزایش است با توجه به آمار از اتاق فدرال وکلا از سال و در هر سال است. در سال حدود. تنها حدود هفت درصد از ترافیک وکلای متخصص. به خصوص در مورد تعداد کمی از آن مهم است برای پیدا کردن بهترین وکیل متخصص. اما آنچه در واقع باعث می شود ترافیک وکیل و چگونه یک وکیل می تواند به دست آوردن این عنوان است. آن را از این رو مرتکب جرم اداری با توجه به, جاده ها ترافیک قوانین و مقررات (تا به امروز) در مورد, برای مثال, در علاوه بر