وکیل در قانون تخصصی کارکنان

یک وکیل ماهر کارمند در آلمان است که یک دولت به رسمیت شناخته شده و حرفه ای با آموزش دوره سه سال است. این آموزش شامل تمام کار های مورد نیاز در یک شرکت حقوقی. آموزش حرفه ای است که در قوانین و مقررات در آموزش فنی و حرفه ای به صورت قانونی دستیاران دفتر اسناد رسمی کارمندان وکیل و دفتر اسناد رسمی کارمندان و مشاوران ثبت اختراع در حال تنظیم شده است. زمان آموزش را می توان با مناسب آموزشی سابقه و عملکرد خوب در مدرسه فنی و حرفه ای. خاص آموزشی و یا پس زمینه حرفه ای یک