وکیل در قانون و قانون مهاجرت و پناهندگی, قانون, وکیل, وکیل

قانون مهاجرت است که یک قانون خاص از قانون و امر به افرادی که ملیت آلمانی و شامل مقررات مربوط به ورود و اقامت و استقرار اتباع خارجی در قلمرو جمهوری فدرال آلمان است. آلمانی تابعیت (ماده قانون اساسی با) است که نه تنها بر اساس اصل و نسب اما همچنین می تواند توسط تابعیت لیبریا به دست آمده است. اقامت عمل کرده است در سال قانون قبلی در خارجی جایگزین می آید و به درخواست, مگر در مواردی که قانون پناهندگی و یا دیگر مقررات خاص مانند آزادی عمل برای اتحادیه اروپا برای شهروندان اتحادیه اروپا اعمال می شود.