وکیل دکتر برنارد ایم پونگائو وکیل

در شرکت حقوقی در سالزبورگ من ایستاده برای شما با تجربه و تعهد خود را به سمت. با من شما را در دست های امن — من با کمال میل به شما توصیه در زبان آلمانی و انگلیسی. قانون و صلاحیت همیشه در یک حالت تغییر — که البته نیز برای حق کار جمعی و به صورت جداگانه. حقوق و تعهدات (بالقوه) کارگران و کارفرمایان شروع خواهد شد در حال حاضر در فرایند نرم افزار و و از جمله فسخ قرارداد. به اختلافات حقوقی برای مثال اگر این نرم افزار را رد کرد و این سوء ظن از تبعیض در