وکیل مالیاتی وکلا, وکیل

مالیات منبع اصلی درآمد دولت است این روش به طور کلی در قانون مالیات تنظیم مالیات این تعریف مالیات در بخش سه به عنوان یک خدمات پولی که آیا تشکیل یک نظر برای یک عملکرد خاص و خدمات عمومی در جامعه برای تولید درآمد همه به تحمیل شود که در آن جرم اعمال قانون مستلزم آن است که عملکرد الزامی است. مسئول مالیات بر روش اداره مالیات محلی است که در این قانون. وجود دارد یا توسط مالیات دهندگان خود و یا توسط یک نماینده مشاور مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را واصل شده است. بعد از ارزیابی های مالیاتی