وکیل, وام, وکلا, وکیل

وام است که توسط قانون تنظیم می شود در §§. طرفین به این نتیجه یک قرارداد وام موظف است به قرض دهنده اجازه می دهد تا وام گیرنده به توافق و یا مبلغی پول برای به دست آوردن در مورد یک ملک وام مطابق با §§. قانون مدنی آلمان مالکیت مربوطه شی (در غیر این صورت هیچ نوع وام, اما, به عنوان مثال اجاره و یا وام). نیاز به قرض به پرداخت بدهی های خود را با توجه به قرارداد دوره خاص و یا وام یک آیتم از همان نوع و کیفیت و کمیت منتقل شده است. طرفین همچنین ممکن