وکیل — یک کنفرانس به همراه انتقال دیجیتال در زندگی روزمره

وکیل مورد تجزیه و تحلیل و مورد بحث و یک بار در سال و اهمیت و تاثیر تغییر سریع در تمام زمینه های زندگی در حرفه قانونی است. در مقابل درب وکیل رایگان فراهم می کند و جالب, برنامه های نوآورانه و توسعه با مثال های عملی — تضمین از نگاه به توپ کریستال. صفحه اصلی توییتر, رسانه های اجتماعی و یوتیوب: چه, چگونه و چرا, برای چه شرکت. همه سخنرانان حرفه ای و پزشکان هستند — خود را به موضوعات زندگی روزمره خود و حرفه خود را. همه شرکت کنندگان حرفه ای و پزشکان — باز هستند پر از