پاداش

مفهوم پاداش (است. جمع»هزینه») مندرج در قرارداد مورد توافق -عملکرد. قرارداد به صورت نقدی بهره است بنابراین در این راستا متقابل قرارداد در عملکرد و مقابله با عملکرد در یک رابطه متقابل. اتصال نیز می توان در راه های دیگر برای مثال از طریق توافق از یک بیماری است. یکی از مفهوم پاداش بیشتر از آن است که از روابط متقابل است. محاوره است پرداخت اغلب پرداخت پاداش, بود که توافق برای عملکرد کار. محاوره بلکه در لیست قیمت و شرایط و ضوابط کلی که اصطلاح مورد استفاده برای هزینه به دروغ متهم برای اتهامات وضع برای بخش خصوصی خدمات