پر قدرت نمایندگی در دادگاه — الگوی کامل

رایگان یک قدرت وکیل برای نمایندگی در دادگاه نیست واقعا. معمولا صدور وکالتنامه به یک وکیل است که می پرسد برای»هزینه»است. با این حال شما می توانید در اینجا معمولا یک فرم استاندارد برای یک وکالتنامه و باید برای آن پرداخت نه»ویژه»هزینه. باید توسط بستگان یا شناخته شده اسناد و مدارک از دادگاه و یا ساخت برنامه های کاربردی و سپس آن را می تواند یک قدرت کوچک از خود و محل. پاسخ به این سوال که چه چیزی مورد نیاز است قدرت از وکیل به نمایندگی قبل از دادگاه در چه چیزی بستگی دارد به مراقبت از خود را