چه اشخاص حقوقی. تعریف و رئوس مطالب

در علاوه بر این به مردم (همه مردم) آشنایی با قانون مدنی کتاب و اشخاص حقوقی. آنها نه افرادی که با ما تماس بگیرید در حالت عادی استفاده از زبان به عنوان یک فرد بلکه صرفا یک نهاد قانونی است. شما می توانید به عنوان به خوبی به عنوان شخص حقیقی به حقوق و تعهدات یعنی ظرفیت قانونی و می توان نتیجه گرفت معتبر قانونی قرارداد. پس اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی, شما می توانید ارسال هر گونه اظهارات از قصد و مستقل عمل می کنند. این مشکل حل شده است که در آنها اندام که در حال اشغال توسط مردم