چه باید مشخص شود در این بیانیه نوشته شده است به برنامه. اطلاعات مفید برای همه

اگر چنین نیاز دارید, شما می توانید ارسال به بیانیه اظهارات در روند دادگاه اگر نیاز ناشی است شاکی حق درخواست و مدارک لازم و همچنین به عنوان یک بیانیه نوشته شده است به مواد دادگاه متصل است که در این ادعا از اهمیت قانونی برای این مورد ذکر اضافی آمار ارائه شده و دلایل آنها با اشاره به مقالات مربوطه از قانون و مقررات دیگر