چه کار کنم اگر من پاسپورت از دست داده است و در طول راه

به وضوح یک گذرنامه را از دست داده است آزار دهنده نامناسب پر دردسر و اغلب در این طرح است. اما اگر این اتفاق افتاد آن تنها کمک می کند تا به این وضعیت را قبول و در نتیجه در مذاکرات صلح است. همانطور که با تمام موقعیت های ناراحت کننده در زندگی است. به طور مستقیم به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری. این است که عمدتا در شهرهای بزرگ و شهرهای اصلی کشور است. چه به ارمغان می آورد چیزی است که پیام از — و از آنها بخواهید برای توصیه. چرا که پیام می تواند یک تست بیشتر و