چه کودکان وکیل واقع است

شما می توانید به من بگویید بتن مورد. یک جوانی از خانه فرار کرد و به دنبال پناه در خانه. پدر و مادر آن را در بر داشت در خانه برای شما خوب است و بچه ها می خواستم اما یک خانه نه بیشتر. پس از پدر و مادر و فرزند را به طور کامل در مقابل نظرات به دستور محدودیت یک کودک نمایندگی توسط کودکان وکیل. آن را موقت و اساس و بدون مشورت با پدر و مادر مراقبت های مربوط به بستری شدن در بیمارستان و که من تا به حال یک روش در بیشتر محدودیت-این کار را