چگونه من سیزده با خرید یک آپارتمان و اسناد و مدارک که به دریافت کنید. اطلاعات مفید برای همه

گاهی مقامات مالیاتی خواسته برای ارائه یک گواهی نامه از ثبت نام امور خارجه از سمت راست به یک قرارداد فروش (قرارداد فروش و سرمایه, مشارکت در ساخت) و. در سال این قانون را فراهم می کند مالیات دهندگان راه دیگر: بدون انتظار برای پایان دوره مالیاتی کارفرما تماس بگیرید و پس از آن کسر از حقوق و دستمزد ساخته شده است. (از منبع لینک کلیک کنید شما می توانید در اینجا مشاهده کنید: لینک مسدود شده توسط تصمیم مدیریت پروژه)