چیست مالیات از افراد طبیعی است

مالیات از افراد است که به کاهش مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است. تحت کد مالیاتی مالیات از افراد اختصاص داده شده به مسائل مربوط به سوابق مدیریت برای مالیات به درمان می شود. هر کسی که کار می کند این است که شهروند دولت موظف به ارائه یک درصد از حقوق و دستمزد خود را. اگر شما نگاهی به تاریخچه و عمل در سراسر جهان از نرم افزار مالیات بر درآمد, موجودی هدف آن است که همیشه این واقعیت است که خزانه دولت دریافت سهم بیشتر از شهروندان ثروتمند و کمتر از فقرا. در روسیه مالیات است